Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

russian-roulette
9700 502a 500
Reposted fromboniuchna boniuchna
russian-roulette
0225 7b04 500
Reposted fromboniuchna boniuchna
russian-roulette

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaboniuchna boniuchna
russian-roulette
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaboniuchna boniuchna
russian-roulette
4390 ab19 500
Reposted fromboniuchna boniuchna

June 08 2015

russian-roulette
3502 326a
Reposted fromboniuchna boniuchna viafrotka frotka
russian-roulette
1759 5bae 500
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viafrotka frotka
russian-roulette
5070 12ee
Reposted fromfrotka frotka
russian-roulette
1242 a482
Reposted fromfrotka frotka
russian-roulette
3243 d37f 500
Reposted fromfrotka frotka

June 04 2015

russian-roulette
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
3723 b2c8 500
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie.
— rojek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
nie jest potrzebny 
wóz albo przewóz 
pójdźmy piechotą
bez serca 
łatwiej będzie chodzić
przychodzić
dochodzić
odchodzić
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
0571 b41d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— nietzsche
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
Tak łatwo się można pomylić. Pomilczeć na człowieku. Zdjąć deszcz ze skóry. Ubrać rozczarowanie. Wstyd ukryć. Za kostki. Schować się.
— kaja kowalewska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
3987 6092
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
4438 0fd0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
russian-roulette
0749 7b39 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl